Algemene Voorwaarden

 

Op al onze transacties zijn van toepassing de algemene voorwaarden.

1. Definities
1.1. Deze leverings,- betalings – en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende de werkzaamheden van Toiletrent en daarmee verband houdende zaken en werkzaamheden door één van de hiervoor genoemde B.V.’s verder te noemen de leverancier, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
1.2. Offerte
Vrijblijvend aanbod van Toiletrent in de vorm van prijslijsten en/of schriftelijke verklaringen.
1.3. Huurder
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die van of via Toiletrent toilet(ten) of andere voorzieningen wenst te huren.

2. Toepasselijkheid
2.1. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Toiletrent gedane offertes en alle door Toiletrent te sluiten overkomsten en de daaruit voortvloeiende diensten.
2.2. Afwijkende afspraken of aanvullingen op het hieronder bepaalde in deze overeenkomst hebben alleen rechtskracht indien zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

3. Offertes
3.1. De offertes van Toiletrent blijven van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. De overeenkomst komt eerst tot stand, nadat Toiletrent de ontvangen opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

4. Verplichtingen
4.1. Toiletrent verbindt zich om het bestelde materieel (schriftelijk danwel mondeling bevestigd door Toiletrent) aan de huurder in huur af te staan. De huurder verbindt zich om dit materieel van Toiletrent in huur aan te nemen. De huurder verplicht zich de overeenkomende huurprijs, alsmede alle uit deze overeenkomst voortvloeiende bijkomende kosten en vergoedingen, binnen de overeengekomen betalingstermijn volledig te voldoen. Huurder verplicht zich het gehuurde in goede staat te behouden. Meerdere huurders zijn hoofdzakelijk aansprakelijk voor het geheel.

5. Ingangsdatum huur
5.1. De huur vangt aan op de aan overeengekomen dag/week en eindigt op de dag/week dat het gehuurde is terug ontvangen cq retour gehaald, echter met dien verstande dat indien het gehuurde binnen de termijn om welke reden dan ook dient te worden teruggenomen de huursom over de geheel overeengekomen huurtijd moet worden voldaan. Wordt het gehuurde na de overeengekomen huurtijd teruggeleverd, dan is huurder verplicht de huur, op basis van de eerder overeengekomen huursom te blijven betalen. Verder blijven alle bepalingen van deze overeenkomst van kracht. De (kalander)week van plaatsing is de eerste betalingsweek en de (kalander)week van weghalen is de laatste betalingsweek.
5.2. De huurprijs is erop gebaseerd dat de huur op alle dagen, dus ook op erkende nationale en christelijke feestdagen normaal wordt doorbetaald (7 dagen per week). Het stopzetten van de huur van een cabine is alleen schriftelijk en vooraf toegestaan met de bouwvak en de kerstvakantie die landelijk is bepaald volgens het NVOB. Reclamaties nadien worden niet meer in behandeling genomen. Toiletrent heeft het recht een eenmaal gesloten huurovereenkomst niet te verlengen.
5.3 Huurder dient het gehuurde tijdens of onmiddellijk na de in ontvangstneming daarvan te controleren. Indien huurder hiervan geen gebruik maakt, of indien huurder nalaat tijdens of direct na de in ontvangstneming van het gehuurde aan Toiletrent haar klachten kenbaar te maken, wordt geacht het gehuurde in goede staat te verkeren op het moment van aanvang van de overeenkomst. Vanaf het moment van gebruik van het gehuurde verliest huurder te allen tijde het recht tot reclameren. Reclamatie schort de betalingsverplichting van de huurder niet op.

6. Zekerheid
6.1. Toiletrent behoudt zich het recht voor om in ieder stadium van de huurder zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn financiële plichten jegens Toiletrent.
6.2. In geval huurder aan het desbetreffende verzoek van Toiletrent direct in kennis te stellen van het beslag op de verhuurde sanitaire voorzieningen of een aanzet daartoe. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig terugleveren van het gehuurde.

7. Toiletrent is gerechtigd eventuele vorderingen op huurder te verrekenen met alle schulden die Toiletrent aan huurder heeft. Huurder is verplicht Toiletrent direct in kennis te stellen van het beslag op de verhuurde sanitaire voorzieningen of een aanzet daartoe. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig terugleveren van het gehuurde.

8. Alle gehuurde goederen blijven onvervreemdbaar eigendom van Toiletrent; de huurder mag niet aan derden een recht op het gehuurde verlenen of het gehuurde onderverhuren of zijn rechten en plichten uit deze overeenkomst voortvloeiende geheel of gedeeltelijk overdragen. Huurder is gerechtigd het gehuurde te verplaatsen of te doen verplaatsen op een geschikte locatie en geheel op eigen risico. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat het gehuurde tijdens de duur van deze overeenkomst bij voortduring overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

9. Laad-, los-, vervoer- en opslagkosten van het materieel inclusief de eventuele inhoud, zijn geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder is verplicht zorg te dragen voor eventueel benodigde vergunningen en afdoende verzekeringen. Alle lasten en belastingen inzake van het gebruiken van het gehuurde zijn voor rekening van huurder. Huurder heeft het recht het gehuurde voor aanvang van de huurtijd te doen keuren. Maakt huurder hiervan geen gebruik, dan wordt geacht het complete materieel in goede staat te verkeren op het moment van de aanvang van de overeenkomst.

10. Het is huurder niet toegestaan door Toiletrent aangebrachte reclameteksten, afbeeldingen of welke kenmerken dan ook te verwijderen of aan het oog te onttrekken. Voorts is het huurder niet toegestaan zonder toestemming van Toiletrent reclameteksten, afbeeldingen of naamsveranderingen op het gehuurde aan te brengen.
11. Huurder is verplicht het gehuurde materieel voor het einde der huurtijd in onbeschadigde staat terug te leveren. Toiletrent heeft recht de toestand van het terug geleverde vast te doen stellen, en onmiddellijk de kosten van verlies of beschadiging te vorderen op huurder.

12. Bij een niet tijdige teruglevering van het gehuurde of het in gebreke blijven van huurder is Toiletrent gerechtigd het gehuurde en hetgeen daartoe behoort onmiddellijk van de huurder terug te vorderen en op kosten van huurder op te halen, waarbij huurder zich verplicht vrije toegang te verlenen tot het terrein waarop het gehuurde staat. Zolang koper de door hem verschuldigde huursom, vermeerderd met eventuele kosten en interest, nog niet aan Toiletrent heeft voldaan, blijft het gehuurde van Toiletrent. Huurder is niet bevoegd de sanitaire voorzieningen die nog niet volledig zijn betaald aan derden in eigendom over te dragen de zaken door enige overeenkomst of handeling aan derden te verpanden of aan derden enige andere zekerheid in de ruimste zin des woords te verschaffen.

13. Huurder is verplicht de kosten van herstel aan Toiletrent te vergoeden. Vergoeding bij verlies of schade en eventueel uit te voeren reparaties dienen ter genoegen van Toiletrent te worden geregeld op basis van de nieuwwaarde of wederzijds overeengekomen waarden. Huurder is verplicht de huurprijs door te betalen totdat de volledige schade aan Toiletrent is vergoed of totdat het gehuurde weer voor verhuur geschikt is, zulks ter beoordeling van Toiletrent.

14. Alleen de huurder zal aansprakelijk en draagplichtig zijn voor alle vorderingen, welke dan ook en door wie dan ook tegen de huurder ingesteld, veroorzaakt door of in verband met het beheer exploitatie of het gebruik van het gehuurde. Met inachtneming van het voorgestelde zal de huurder aan Toiletrent elk verlies van of schade aan het gehuurde van welke aard dan ook en door welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan vergoeden. Met inachtneming van het hiervoor bepaalde zal de huurder Toiletrent vrijwaren met betrekking tot alle vorderingen en alle daaruit voortvloeiende processen, kosten en uitgaven, gedaan of ingesteld door wie dan ook wegens letsel of dood door derden of wegens schade aan eigendommen en wegens elk ander verlies, schade en/of in verband met het gehuurde of het gebruik daarvan. De risico’s voor schade aan of door het gehuurde zijn geheel voor rekening van de huurder. De huurder dient er zorg voor te dragen dat de toiletcabines zodanig worden vastgezet dat omvallen en/of verplaatsen door derden en/of ten gevolge van weersomstandigheden niet mogelijk is. Detoiletcabine moet ten allen tijde door Toiletrent bereikbaar zijn. De reinigingswagens kunnen en mogen alleen op verharde wegen rijden.

15. Betaling
15.1. Betaling dient te geschieden ten kantore van Toiletrent, danwel op een bankrekening van Toiletrent.
15.2. Betalingscondities worden geregeld naar de aard van de door Toiletrent te verrichten dienst. Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities als volgt:
– Bij één- of meerdaagse evenementen: betaling contant bij levering of voorafgaand aan het evenement per bank
– Bij verhuur van materieel, anders dan in geval van een evenement: binnen 14 dagen na factuurdatum.
15.3. Toiletrent is gerechtigd om indien huurder in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de levering van de sanitaire voorzieningen op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
15.4. De gehele huurprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer onder curatelenstelling is aangevraagd van de huurder, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
15.5. Wanneer de betaling van de toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de gestelde termijn is Toiletrent gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan huurder een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10% waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
15.6. Toiletrent is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van huurder te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door huurder verschuldigd, in ieder geval wanneer Toiletrent zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlands Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Uit het enkele feit dat Toiletrent het faillissement van huurder aanvraagt, is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de faillissementsaanvragen verschuldigd.

16. Annulering
Bij annulering van de huurovereenkomst tot 7 dagen voor plaatsing van het gehuurde is de huurder 50% van het totale huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd. Bij annulering binnen 7 dagen voor plaatsing is de huurder 75% van het totale huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd.

17. Toiletrent draagt geen aansprakelijkheid voor de door huurder geleden schade veroorzaakt door het niet tijdig opleveren van het materiaal, door welke oorzaak dan ook of gebreken aan het gehuurde in welke vorm dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Toiletrent.

18. Huurder die eenmaal op de onderhavige voorwaarden heeft gecontracteerd, wordt geacht ook bij eventueel daarna door hem/haar mondeling, telefonisch, per mail, gegeven orders stilzwijgend met de toepassing van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of zodanig schriftelijk is bevestigd. Algemene inkoop- of leveringsvoorwaarden die onze huurders plegen aan te houden, zijn op de overeenkomst met ons niet van toepassing indien voor zover zij in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.

19. Slotbepaling
Op de onderhavige voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit de onderhavige overeenkomst zullen beslist worden door de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied Toiletrent statutair is gevestigd.